Zápis ze schůze Společenství konané dne 25.11.2014

Schůzi zahájil v 18:35 hodin pan Jan Vaněk, zástupce Grant Reality – správa s.r.o., který informoval, že je přítomno 64% hlasů a shromáždění je tudíž usnášeníschopné ve všech bodech programu. ZároveňSchůzi zahájil v 18:35 hodin pan Jan Vaněk, zástupce Grant Reality – správa s.r.o., který informoval, že je přítomno 64% hlasů a shromáždění je tudíž usnášeníschopné ve všech bodech programu. Zároveň pan Vaněk seznámil přítomné s programem shromáždění. Jednotlivé body programu byly následující:

1. Zahájení, prezence
2. Informace o hospodaření Společenství, vyúčtování 2013
3. Dlužníci
4. Schválení výše záloh a způsob jejich rozúčtování
5. Informace o právech a povinnostech vlastníků bytů od 1.1.2014, budoucí úprava stanov
6. Statutární orgán
7. Údržba domu a jeho okolí (hydroizolace, stromy u parkoviště)
8. Diskuse, různé

Hlasováno o programu shromáždění. Pro 100% přítomných hlasů, proti 0% hlasů , zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

K bodu 1 – viz odstavec výše

K bodu 2 – hospodaření, vyúčtování - vyúčtování za rok 2013 již všichni vlastníci obdrželi, nebyla doručena žádná reklamace. Pan Vaněk informoval, že účetnictví a doklady jsou k dispozici v kanceláři správce, po předchozí domluvě mohou vlastníci do dokumentace nahlížet. Pan Vaněk uvedl, že stav běžného účtu k 31.12.2013 činil 348.982 Kč, k 25.11.2014 činí 408.244 Kč. Stav fondu oprav k 31.12.2014 činil 272.386 Kč.

Hlasováno o návrhu usnesení:

Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenou zprávou o hospodaření. Pro 100% přítomných hlasů, proti 0%, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

Hlasováno o návrhu usnesení:

Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice rozhodlo o vyúčtování prostředků na fondu oprav za rok 2013 jednotlivým vlastníkům a o vypořádání prostředků na fondu služeb za rok 2013 jednotlivým vlastníkům, tj.zaslání přeplatků na fondu služeb za rok 2013 v rámci vyúčtování za rok 2013 na účty vlastníků. Pro 100% přítomných hlasů, proti 0% hlasů, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

K bodu 3 - dlužníci – pan Vaněk uvedl, že je jeden dlužník, aktuální výše jeho dluhu činí 23 tis.Kč. Dlužník však nyní částečně splácí a komunikuje. Pan Meloun se sám přítomným vlastníkům za vzniklou situaci omluvil a přislíbil, že dluh kompletně uhradí. Bohužel jeho současná situace mu to umožní nejdříve během ledna či února 2015. Dotázal se, zda má někdo z přítomných k této situaci
připomínku. Nikdo neměl. Pan Vaněk se dotázal, zda tedy vlastníci souhlasí s výše uvedeným postupem a zda dají panu Melounovi čas do začátku roku 2015, aby dluh uhradil. Všichni souhlasili.

K bodu 4 – zálohy - v souladu s novou legislativou, která vstoupila v platnost 1.1.2014, je nutné odsouhlasit výši záloh na služby a příspěvků na správu domu a způsobu jejich rozúčtování. Pan Pudil navrhuje úpravu zálohy na teplo. Navrhuje snížení zálohy ze současné výše 1.500 Kč na 1.000 Kč. V současné době je nový správce kotelny i nový dodavatel plynu, náklady lze předpokládat nižší než v
předchozích letech. Pan Pudil se o změnu dodavatele a správce zasadil právě kvůli úspoře financí. Pan Vaněk konstatoval, že ještě nebylo provedeno vyúčtování při novém dodavateli a správci, neznáme tedy celkové náklady. Současná výše záloh je nastavena dle energetické náročnosti budovy.

Hlasováno o návrhu usnesení:
Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice schvaluje od 1.1.2015 novou výši měsíční zálohy na teplo ve výši 1.000 Kč/jednotku. Pro 100% přítomných hlasů, proti 0% hlasů, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

Zájemci, kteří budou chtít současnou zálohu snížit na 1.000 Kč se přihlásí správci. Následně jim bude předpis upraven.

Hlasováno o návrhu usnesení:
Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice schvaluje od 1.1.2015 výši měsíčních záloh rozdělenou do níže uvedených složek s tím, že tyto zálohy jsou splatné vždy k 25. dni příslušného kalendářního měsíce, za který se platí, a zároveň rozhoduje o tom, že napříště se příspěvky vybrané do fondu oprav pouze vyúčtovávají a ostatní složky záloh se vypořádávají.

složky:
odměna správci,ostatní náklady vlastní správní činnosti ................ 50 Kč/jednotku
účetnictví............................................................................ ............120 Kč/jednotku
fond oprav ........................................................................................10 Kč/m2
elektřina ...........................................................................................30,- Kč/jednotku
pojištění....................................................................................     ... 50,- Kč/jednotku
vodné ..............................................................................................200,- Kč / osoba
teplo........................................................................................ ........100 Kč/jednotku
úklid.......................................................................................... ......120 Kč/jednotku
Pro 100% přítomných hlasů, proti 0%, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

Hlasováno o návrhu usnesení:
Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice rozhodlo, že náklady čerpané na odměnu správce, účetnictví, elektřinu a úklid budou od 1.1.2014 rozúčtovány na všechny jednotky rovným dílem. Náklady na pojištění budou rozúčtovány dle spoluvlastnického podílu. Náklady na teplo budou rozúčtovány dle dosavadních pravidel, tedy 60% dle měřidla a 40% dle vytápěné plochy.
Náklady na vodné budou rozúčtovány podle dosavadních pravidel (měřidlo). Pro 100% přítomných hlasů, proti 0%, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

Hlasováno o návrhu usnesení:
Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice schvaluje příspěvek na správu domu pro rok 2014 ve výši 112.704 Kč. Pro 100% přítomných hlasů, proti 0%, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

Hlasováno o návrhu usnesení:
Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice schvaluje příspěvek na správu domu pro rok 2015 ve výši 112.704 Kč. Pro 100% přítomných hlasů, proti 0%, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

K bodu 5 – práva a povinnosti –pan Vaněk informoval, že od 1.1.2014 vstoupila v platnost nová legislativa, dle které je povinnost hlásit změnu počtu osob užívajících byt, pokud tak nebude učiněno, hrozí vlastníkům pokuta ve výši 100 Kč/den. Zároveň je v případě spoluvlastnictví nutno ustanovit společného zástupce, který bude vykonávat práva a povinnosti vůči Společenství a správci.
Při případném prodeji bytu je nutné požádat správce o vystavení potvrzení o dluzích souvisejících se správou domu a pozemku (dle ustanovení § 1186 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V souladu s novým Občanským zákoníkem bude nutná i změna stanov, pravděpodobně během následujícího roku. Během roku 2015 bude předložen návrh nových stanov, který bude součástí
pozvánky na schůzi, na které se budou stanovy měnit a na této bude rovněž připraven notář. Vlastníci mohou do poloviny roku 2015 zasílat návrhy s body, které by do nových stanov chtěli zanést. Nové stanovy je nutno schválit do konce roku 2016.

Hlasováno o návrhu usnesení:
Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice schvaluje, že nejpozději do konce roku 2016 dojde ke změně stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem. Pro 100% přítomných hlasů, proti 0% hlasů, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

K bodu 6 – statutár.orgán – současnému výboru vypršel mandát. Je tedy nutné buď zvolit nový výbor nebo potvrdit stávající. Pan Vaněk se dotázal, zda jsou nějací dobrovolníci o členství ve výboru. Nikdo se nepřihlásil. Současný výbor s pokračováním ve funkci souhlasí.

Hlasováno o návrhu usnesení:
Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice potvrzuje ve funkci člena výboru paní Evu Ešnerovou. Pro 100% přítomných hlasů, proti 0% hlasů, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

Hlasováno o návrhu usnesení:
Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice potvrzuje ve funkci člena výboru pana Aleše Pudila. Pro 100% přítomných hlasů, proti 0% hlasů, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

Hlasováno o návrhu usnesení:
Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice potvrzuje ve funkci člena výboru pana Lukáše Buriana. Pro 100% přítomných hlasů, proti 0% hlasů, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

K bodu 7 – údržba – pan Burian navrhuje zhotovit stání pro kontejnery. Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o udělení mandátu výboru k vyřešení stání na kontejnery.

Hlasováno o usnesení:
Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice uděluje mandát výboru pro vyřešení stání pro kontejner. Pro 100% přítomných hlasů, proti 0% hlasů, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

Hydroizolace – z důvodu vlhkosti obvodového zdiva bude nutné opravit hydroizolaci, obkopat dům a upravit nopovou folii.

Hlasováno o návrhu usnesení:
Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice souhlasí s provedením opravy hydroizolace obvodových stěn domu do částky 25.000 Kč. Pro 100% přítomných hlasů, proti 0% hlasů, zdrželo se 0% hlasů. Návrh přijat.

Dále byl projednán stav stromů nad parkovištěm, které bude nutné prořezat. Balkony – budou potřeba natřít a provést údržbu. Stojan na kola pod schody – návrh na instalaci. Mříž do prostoru pod schody – návrh na instalaci. Oprava čidla ve vstupu domu – návrh na provedení. Jednotlivými body se postupně bude zabývat výbor Společenství. Dále bylo apelováno na zavírání vchodových dveří, které často zůstávají otevřené.

V 19:55 schůze ukončena.

Přijatá usnesení:
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenou zprávou o hospodaření.
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice rozhodlo o vyúčtování prostředků na fondu oprav za rok 2013 jednotlivým vlastníkům a o vypořádání prostředků na fondu služeb za rok 2013 jednotlivým vlastníkům, tj.zaslání přeplatků na fondu služeb za rok
2013 v rámci vyúčtování za rok 2013 na účty vlastníků.
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice schvaluje od 1.1.2015 novou výši měsíční zálohy na teplo ve výši 1.000 Kč/jednotku. Zájemci, kteří budou chtít současnou zálohu snížit na 1.000 Kč se přihlásí správci. Následně jim bude předpis upraven.
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice schvaluje od 1.1.2015 výši měsíčních záloh rozdělenou do níže uvedených složek s tím, že tyto zálohy jsou splatné vždy k 25. dni příslušného kalendářního měsíce, za který se platí, a zároveň rozhoduje o tom, že
napříště se příspěvky vybrané do fondu oprav pouze vyúčtovávají a ostatní složky záloh se vypořádávají.
složky:
odměna správci,ostatní náklady vlastní správní činnosti ............... 50,- Kč/jednotku
účetnictví.........................................................................................120 Kč/jednotku
fond oprav ........................................................................................10Kč/m2
elektřina ........................................................................................30,- Kč/jednotku
pojištění......................................................................................... 50,- Kč/jednotku
vodné ............................................................................................200,- Kč / osoba
teplo.............................................................................................100 Kč/jednotku
úklid.............................................................................................120 Kč/jednotku
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice rozhodlo, že náklady čerpané na odměnu správce, účetnictví, elektřinu a úklid budou od 1.1.2014 rozúčtovány na všechny jednotky rovným dílem. Náklady na pojištění budou rozúčtovány dle spoluvlastnického
podílu. Náklady na teplo budou rozúčtovány dle dosavadních pravidel, tedy 60% dle měřidla a 40% dle vytápěné plochy. Náklady na vodné budou rozúčtovány podle dosavadních pravidel měřidlo).
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice schvaluje příspěvek na správu domu pro rok 2014 ve výši 112.704 Kč.
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice schvaluje příspěvek na správu domu pro rok 2015 ve výši 112.704 Kč.
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice schvaluje, že nejpozději do konce roku 2016 dojde ke změně stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem.
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice potvrzuje ve funkci člena výboru paní Evu Ešnerovou.
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice potvrzuje ve funkci člena výboru pana Aleše Pudila.
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice potvrzuje ve funkci člena výboru pana Lukáše Buriana.
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice uděluje mandát výboru pro vyřešení stání pro kontejner.
 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice souhlasí s provedením opravy hydroizolace obvodových stěn domu do částky 25.000 Kč.
Zapsala:
Lucie Slabá
Grant Reality – správa s.r.o.